Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową, podręczniki, czasopisma) oraz na miejscu – w czytelni – wydawnictwa z księgozbioru podręcznego.
 2. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wypożyczają książki na własne karty założone w programie elektronicznym wykorzystywanym w bibliotece, rodzice (opiekunowie prawni)- na karty swoich dzieci.
 3. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki - przed, podczas i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 4. Książki i inne zbiory udostępniane są na okres 1 miesiąca (termin może być przedłużony przez nauczyciela bibliotekarza na prośbę czytelnika).
 5. W szczególnych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książki przed terminem.
 6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie materiały; w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić do biblioteki książkę (książki) wskazane przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadające aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 7. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników).
 8. Czytelnicy, którzy rozliczyli się z biblioteką mogą w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypożyczyć książki na okres ferii letnich.
 9. Uczniowie i pracownicy odchodzący ze szkoły są zobowiązani do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 10. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 11. Korzystając z czytelni uczeń obowiązany jest do wpisania się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 12. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, nie wnoszą plecaków itp.
 13. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Ze stanowisk komputerowych Szkolnego Centrum Multimedialnego (SCM), mieszczącego się w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 3. SCM służy do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. Nauczyciel bibliotekarz dba o zapewnienie warunków umożliwiających kształtowanie efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, nie można włączać i rozłączać kabli zasilających.
 7. Nie wolno dokonywać zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 8. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z niego wszystkie zapisane przez siebie pliki.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 10. Z drukarki i skanera korzysta się za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 11. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Podczas korzystania z komputera obowiązuje cisza.
 13. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych oraz korzystania z komputera w celów komercyjnych oraz korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 14. Każdy użytkownik korzystający z SCM musi poznać i przestrzegać postanowień regulaminu Szkolnego Centrum Multimedialnego oraz regulaminu biblioteki, w której SCM się znajduje.