Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową, podręczniki, czasopisma) oraz na miejscu – w czytelni – wydawnictwa z księgozbioru podręcznego.
 2. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wypożyczają książki na własne karty założone w programie elektronicznym wykorzystywanym w bibliotece, rodzice (opiekunowie prawni)- na karty swoich dzieci.
 3. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki - przed, podczas i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 4. Książki i inne zbiory udostępniane są na okres 1 miesiąca (termin może być przedłużony przez nauczyciela bibliotekarza na prośbę czytelnika).
 5. W szczególnych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książki przed terminem.
 6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie materiały; w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić do biblioteki książkę (książki) wskazane przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadające aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
 7. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników).
 8. Czytelnicy, którzy rozliczyli się z biblioteką mogą w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypożyczyć książki na okres ferii letnich.
 9. Uczniowie i pracownicy odchodzący ze szkoły są zobowiązani do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 10. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 11. Korzystając z czytelni uczeń obowiązany jest do wpisania się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 12. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, nie wnoszą plecaków itp.
 13. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 

 1. Każdy użytkownik korzystający z SCM musi poznać i przestrzegać postanowień regulaminu Szkolnego Centrum Multimedialnego oraz regulaminu biblioteki, w której SCM się znajduje.
 2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych oraz korzystania z komputera w celów komercyjnych oraz korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Podczas korzystania z komputera obowiązuje cisza.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Z drukarki i skanera korzysta się za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 6. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z niego wszystkie zapisane przez siebie pliki.
 8. Nie wolno dokonywać zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, nie można włączać i rozłączać kabli zasilających.
 10. Nauczyciel bibliotekarz dba o zapewnienie warunków umożliwiających kształtowanie efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 11. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 12. SCM służy do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 13. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 14. Ze stanowisk komputerowych Szkolnego Centrum Multimedialnego (SCM), mieszczącego się w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół w Siemiatyczach oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.

 

REGULAMIN

korzystania z czytników Pocketbook  model Touch Lux 5 

 

 1. Czytnik jest wypożyczany wraz z ochronnym etui, którego nie należy zdejmować oraz z kablem USB pozwalającym ładować urządzenie.
 2. Czytniki mogą wypożyczać uczniowie Zespołu Szkół w Siemiatyczach.
 3. Wypożyczenie czytnika wiąże się ze złożeniem przez ucznia podpisanego oświadczenia o poniesieniu kosztów szkód związanych z jego użytkowaniem. W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun. (Zał. 1)
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik.
 5. Za niezwrócenie, zniszczenie lub uszkodzenie czytnika użytkownik jest zobowiązany odkupić taki sam czytnik lub o porównywalnej wartości w przypadku braku takiego samego modelu. (Cena czytnika bez etui wynosi 540 zł.).
 6. Za uszkodzenie czytnika podlegające naprawie koszty naprawy urządzenia ponosi użytkownik - pełnoletni uczeń/rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.
 7. Przed wypożyczeniem czytnika uczniowi oraz w momencie zwrotu czytnika do biblioteki sprzęt zawsze jest sprawdzany w obecności ucznia. Tylko prawidłowo działający czytnik może być wypożyczany uczniowi i zwrócony do biblioteki.
 8. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem oraz poinformować bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, że czytnik wraz z wyposażeniem zostały wypożyczone czytelnikowi w należytym i kompletnym stanie.
 9. Zabronione jest udostępnianie czytnika innym osobom.
 10. Czytnik wypożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc (do końca miesiąca, w którym wypożyczono czytnik).
 11. Osoba przetrzymująca czytnik będzie pozbawiona możliwości jego kolejnego wypożyczenia.
 12. Czytnik służy do czytania książek elektronicznych z wykorzystaniem kodów dostępu do internetowej biblioteki Legimi zakupionych przez szkołę oraz e-booków pochodzących z domeny publicznej i innych darmowych źródeł.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor szkoły.