O programie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

 

OFICJALNA STRONA PROGRAMU

YouTube

Facebook 

Instagram

NPRC Logo czarne maleNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

 

Priorytet 1 – poprawa oferty bibliotek publicznych – odpowiada Biblioteka Narodowa.

 

Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników, którzy, za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, będą mogli skorzystać z niej o każdej porze. Biblioteka Narodowa odpowiada również za budowę ogólnokrajowej sieci bibliotek. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek, który połączy  katalogi ponad 500 bibliotek, ułatwi dostęp do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.

 

Priorytet 2 – inwestycje w infrastrukturę bibliotek – odpowiada Instytut Książki.

  

Szczególnie w gminach wiejskich oraz mniejszych miastach, instytucje kultury potrzebują wsparcia w stworzeniu mieszkańcom warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych. Dzięki inwestycjom obiekty te staną się bardziej kompatybilne z potrzebami seniorów, osób z dysfunkcjami, a także rodzin z małymi dziećmi. Na wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych wpłyną dofinansowania na zadania takie jak nowa aranżacja przestrzeni, modernizacja budynków, czy zakup wyposażenia.

 

Priorytet 3 - zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych - odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

 

Priorytet 4 - rozwijanie funkcjonalności bibliotek jako instytucji działających na rzecz integracji społecznej realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

 

Biblioteki są nie tylko miejscami gromadzenia książek, lecz także centrami spotkań lokalnych społeczności. W bibliotekach mieszkańcy mogą podejmować nowe aktywności, spędzać czas wolny, czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Narodowe Centrum Kultury koordynuje program dotacyjny pt. BLISKO (Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność), wspierający wielofunkcyjność bibliotek. W ramach BLISKO dofinansowywane są zadania mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, nawiązywanie lokalnych partnerstw i aktywizację społeczności.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

 

nprcz logo

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wraz z załącznikiem (tekst programu)

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

  • Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
    Operator priorytetu Biblioteka Narodowa

Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne będą na stronie Biblioteki Narodowej: http://www.bn.org.pl

  • Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016–2020
    Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Wszystkie informację na temat Priorytetu dostępne są na stronie Instytut Książki: http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki.html

  • Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Źródło:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php